KVALitet betalar sig

Det är lönsamt med ett aktivt, strukturerat kvalitetsarbete. Det genererar effektiva arbetssätt och nöjda kunder.

Lägre kostnader och högre intäkter alltså.

hyr en kvalitetschef

Varför ha en heltidsanställd kvalitetschef när du kan hyra in en efter behov? Jag finns till hands när det behövs utan att kosta något när det inte behövs.

Ledningssystem

ISO 22000/FSSC 22000
ISO 9001
ISO 14001

Vare sig arbetet är initierat av ett kundkrav eller av er egen ambition, så är det viktigt att resultatet blir ett ledningssystem som fungerar som praktiskt stöd i arbetet med att utveckla verksamheten mot era mål. En pärm eller mapp med instruktioner som ingen tycker sig behöva ger ingen säkerhet. Man skall kunna känna sig säker på att man har koll på läget - så att man kan sova gott om natten.
Kvalitud har erfarenhet av att skapa ledningssystem för såväl större som mindre organisationer. Graden av stöd anpassas efter behov.

ISO 22000:2018

Nya versionen av ISO 22000 innehåller en del nyheter jämfört med den tidigare från 2005. Riskanalys på två olika nivåer, ändrade definitioner av validering och verifiering är ett par exempel. Och så är strukturen nu synkroniserad med andra ISO standarder, vilket förenklar ett integrerat arbetssätt om man jobbar med flera olika standarer. Om ni behöver utbildning, en GAP-analys eller hjälp att uppgradera ert ledningssystem till de nya kraven så hjälper Kvalitud gärna till.

FSSC 22000 ver 5

Den sörsta ändringen i FSSC ver 5 jämfört med ver 4.1 är naturligtvis uppgraderingen till ISO 22000:2018. Se ovan. Inga ändringar i ISO/TS, och endast mindre ändringar i FSSC additional requirements. Utmaningen är att uppgrderingen måste ske under 2020 för att behålla sitt FSSC-certifikat.

Processbaserat arbetssätt

Arbetsprocesser finns i alla organisationer, vare sig man är medveten om dem eller inte. Att definiera sina processer, förtydliga förväntningarna på dem och deras behov av input är en nyttig övning. Inte för att skapa en processkarta i sig, utan för att ineffektiviteter i en organisation ofta beror på att man i sina respektive roller har så olika förväntningar på vad/hur/på initiativ från vem saker ska göras. Det är för att det bidrar till effektivitet som det processbaserade arbetssättet är grunden i ISO-standarderna. Kvalitud har erfarenhet från olika typer av organisationer och kan guida er till lagom detaljerade processbeskrivningar som inte kostar mer i administration än de ger tillbaka i effektivare arbetssätt.
 

leverantörsrevisioner och LEVerantörsbedömningar

Vad vet du om hur dina levererantörer av varor och tjänster hanterar sina livsmedelssäkerhetsrisker? Tar din organisation över okontrollerade risker från tidigare led? Kvalitud kan hjälpa till med leverantörsrevisioner och leverantörsbedömningar, liksom att formulera relevanta krav. Här handlar mycket om tydlighet i kommunikationen.

PRODUKTUTVECKLING

Provkörningar är tidskrävande och kostsamma.
Kvalitud har kunskap, erfarenhet och verktyg för att bedriva ett effektivt utvecklingsarbete. Genom planerade försöksserier och statistisk utvärdering av resultaten kan antalet provkörningar reduceras. Metoderna kan appliceras på ändringar i såväl recept som processparametrar - eller båda samtidigt.

TACCP och VACCP

Food Defense
Food Fraud

Att bedömma riskerna för hot och bedrägerier med koppling till livsmedelssäkerhet är numera ett krav i de GFSI-godkända standarderna, liksom att ha en plan med relevanta förebyggande åtgärder. De flesta organisationer är medvetna om vilka riskerna är i just sin verksamhet och sin bransch och har också en del förebyggnade åtgärder på plats. Det nya är att detta nu skall systematiseras och finnas dokumenterat och införlivat i ledningssystemet för livsmedelssäkerhet.
Kvalitud utbildar i de nya kraven och stöttar i arbetet med att uppgradera ledningssystemet.
 

interna revisioner

Är det svårt att få de interna revisionerna gjorda i tid? Ger inte revisionsrapporterna ett bra underlag  för ständiga förbättringar? Ett vanligt uppdrag för Kvalitud är att göra revision av hela eller delar av ett företag. Ibland hinner man helt enkelt inte med, och ibland kan det behövas ett utifrånperspektiv för att se styrkor och svagheter.

HACCP

Hazard Analyze Critical Control Point. Låter det krångligt? Det behöver det inte vara. Syftet är att sätta fokus på och hitta sätt att kontrollera det som skulle kunna innebära en fara för konsumenten. I det ligger även att sålla bort det som inte är verkliga faror - och att motivera varför. Faktum är att det är vanligare med för många kritiska kontrollpunkter än det motsatta.
Kvalitud utbildar er i HACCP-metodiken samtidigt som vi gemensamt tar fram en specifik faroanalys och HACCP-plan för er verksamhet.

lagefterlevnad

Det kan vara ett tidskrävande jobb att hålla sig ajour med gällande lagstiftning inom relevanta områden. Kvalitud kan hjälpa till med lagbevakning och lagefterlevnadsrevisioner inom kvalitet, miljö och livsmedelssäkerhet.